Keyword Density Report

URL Analyzed
http://ibongda.vn
Meta Tag Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
da810.39%
 
bong810.39%
 
đá45.19%
 
bóng45.19%
 
keo22.6%
 
ty22.6%
 
le22.6%
 
qua22.6%
 
nay22.6%
 
nhan22.6%
 
Load Full Report
Heading Tag Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
trận55.56%
 
cầu44.44%
 
tin22.22%
 
thuật22.22%
 
tường22.22%
 
giải22.22%
 
trực22.22%
 
các11.11%
 
khó11.11%
 
cỏ11.11%
 
Load Full Report
Link Anchor Text Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
vs995.44%
 
ngày874.78%
 
thuật301.65%
 
tường301.65%
 
đá271.48%
 
bóng271.48%
 
da251.37%
 
bong251.37%
 
17/12231.26%
 
định221.21%
 
Load Full Report
Image ALT Text Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
vs197.57%
 
ngày176.77%
 
17/12103.98%
 
trận72.79%
 
thuật62.39%
 
tường62.39%
 
trực41.59%
 
02h4541.59%
 
cầu41.59%
 
02h3031.2%
 
Load Full Report
Content Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
agrave11642.18%
 
aacute9434.18%
 
oacute6824.73%
 
thu3412.36%
 
bong259.09%
 
acirc259.09%
 
ograve259.09%
 
euro248.73%
 
uacute228.00%
 
anh176.18%
 
Load Full Report
New Report   |  Most Viewed   |  Recently Viewed   |  About